UFG
UFG pokrywa szkody np.:
  • sprawca szkody był zobowiązany mieć polisę OC, ale nie wykupił jej bądź nie został ustalony (dotyczy np. kierowcy)
  • w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe upada (nie posiada środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli)

W razie niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez np. posiadacza pojazdu lub rolnika posiadającego gospodarstwo rolne, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie tylko wówczas, gdy nie może zaspokoić roszczenia odszkodowawczego z zawartej umowy ubezpieczenia dobrowolnego.
Przyznanie odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny następuje na podstawie akt szkody sporządzonych przez dowolny zakład ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenia odszkodowawcze. Ustalenia zakładu ubezpieczeń poddawane są w UFG ocenie zarówno co do odpowiedzialności sprawcy szkody jak i zasadności zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych przez osoby poszkodowane.
Wypłatadszkodowania przez UFG w szkodach dotyczących upadłego zakładu ubezpieczeń następuje na podstawie akt szkody przejętych z masy upadłościowej lub dokumentacji szkodowej sporządzonej przez inny zakład ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenie.
Tremin wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej bądź uprawnionej obowiązujący UFG to 30 dni od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń (w przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia we wspomnianym terminie, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym, że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz we wspomnianym wyżej terminie 30 dni).
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional