MEDIACJE
Jest sposób na polubowne porozumienie:
kiedy zwaśnione strony szukają wyjścia z trudnej sytuacji a nie potrafią kontynuować rozmów negocjacyjnych, to niezbędny jest udział mediatora.

Mediator jest bezstronny. Dzięki umiejętności wczucia się w sytuację potrafi wydobyć z oponentów najważniejsze przyczyny konfliktu, złagodzić niechęć oraz spowodować wzajemne przedstawienie argumentów tak, by strony je zrozumiały. Dzięki temu jest jeszcze szansa na porozumienie. Czuwa też, aby rozmowy prowadzone były w sposób pokojowy z zapewnieniem równej „siły” uczestników mediacji. Sukces mediacji to doprowadzenie do takiej ugody, z której dotychczasowi przeciwnicy są zadowoleni – ugoda powinna być zatwierdzona np. przez sąd, dzięki czemu można ją skutecznie zrealizować.

Korzyści z udanego postępowania mediacyjnego:
 • krótki czas uzyskania ugody i zrealizowania przynajmniej części oczekiwań,
 • koszt zdecydowanie niższy niż koszty sądowe,
 • zażegnanie konfliktu zamiast podsycania go w ostrym sporze sądowym
W szczególnych sporach dotyczących ubezpieczeń proponujemy również autorską metodę: „ubezpieczeniowe mediacje trójstronne”, gdy do rozstrzygnięcia powstałego konfliktu zapraszamy osobę poszkodowaną, sprawcę szkody oraz jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Z doświadczenia wiemy, że brak kontaktu sprawca-poszkodowany zarówno w postępowaniu karnym jak i w toku dochodzenia odszkodowania (gdzie sprawcę zastępuje jego ubezpieczyciel) sprawia, że osoba poszkodowana nie ma szans na przedstawienie zakresu doznanego nieszczęścia przez co na długo pozostanie u niej niewyrównane poczucie krzywdy.
Z drugiej strony osoba sprawcy odpowiadająca jedynie przed wymiarem sprawiedliwości nawet nie zapoznaje się z faktycznym rozmiarem wyrządzonej przez siebie szkody, na skutek czego zazwyczaj nie odczuwa potrzeby kontaktu osobistego z poszkodowanym. W tym układzie formalnoprawnym nie ma miejsca na „przepraszam-wybaczam” i pomimo finansowego odszkodowania żal i pretensje pozostają, co niewątpliwie ma wpływ na zdrowie psychiczne obu stron. Ubezpieczeniowe mediacje trójstronne są szansą na emocjonalne wyciszenie i równoczesne ustalenie zobowiązań pieniężnych.

Nasze mediacje dla poszkodowanego to:
 • szybki sposób na odszkodowanie
 • korzyść finansowa z polubownej a nie sądowej drogi
 • możliwość osobistego przedstawienia sprawcy rozmiaru doznanej krzywdy
Nasze mediacje dla zakładu ubezpieczeń to:
 • uniknięcie kosztownego procesu sądowego,
 • utrzymanie dobrego wizerunku jako partnera zapewniającego faktyczną ochronę,
 • możliwość uzyskania części środków na odszkodowanie od sprawcy szkody
Nasze mediacje dla sprawcy szkody to:
 • możliwość uzyskania łagodniejszej kary
 • osobisty wkład pomniejszenie poczucia krzywdy u osoby poszkodowanej
 • zmniejszenie pretensji kierowanych przez pokrzywdzonego
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional